SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Výchovný poradce školy

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ- STUDENTŮ


Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás upozornit, že žáci - studenti naší Praktické školy jednoleté nemají možnost chodit do školní družiny (ranní ani odpolední). Do školy budou nastupovat od 07:45 do 08:00 hodin a odcházet ze školy budou po vyučování, tzn. ve 13:25 hodin. Pokud budou obědvat ve školní jídelně, tak budou odcházet ze školy ihned po obědě (cca. 13:40 hodin).


Za SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 465 výchovná poradkyně
                                                                                                Mgr. Ivana Čížková

NEŽ ODEVZDÁTE PŘIHLÁŠKU

 • Dvě přihlášky na SŠ získáte na základní škole, ale můžete je získat i v prodejnách SEVT nebo na www.msmt.cz

 • Na vyplněných přihláškách je třeba nechat potvrdit prospěch na základní škole.

 • K přihlášce je nutné přiložit aktuální zprávu ze SPC, a nezapomeňte ji podepsat.

 • Do 1. 3. 2024 odevzdejte vyplněné přihlášky přímo ředitelům středních škol.

 • Během března si v základní škole vyzvedněte 1 zápisový lístek. Ten později budete potřebovat.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • Pozvání na přijímací zkoušku nebo rozhodnutí, že na základě kritérií se jich uchazeč nemusí zúčastnit, by vám mělo přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušek.

 • Nemůžete-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, je nutné se omluvit nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky.

 • Následně by vám mělo přijít sdělení o vypsaném náhradním termínu.

 • Některé školy přijímací zkoušky nepořádají. V tomto případě by rozhodnutí mělo přijít v termínu konání zkoušek.


CO DĚLAT PO PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

 • Přijatý uchazeč už nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

 • V případě, že je dítě přijato, je nutné do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Tím tak závazně potvrzujete, že dítě v září na danou střední školu nastoupí. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné, že místo obsadí jiným uchazečem.

 • V případě, že dítě nebude přijato, je do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí možné podat k rukám ředitele střední školy odvolání.


DŮLEŽITÉ DATUM
1. březen 2024
termín odevzdání přihlášek do denní formy studia na  konkrétní střední školu.

Vaše případné dotazy a konkrétní informace s rodiči žáků naší školy projedná výchovná poradkyně školy Mgr. Ivana Čížková (ivana.cizkova@chotounska.cz).

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky