SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Povinné údaje

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).


Na této stránce jsou uvedeny povinné údaje podle Vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění účinném k 16. 12. 2008.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dále jen „zákon“)    

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle §5 zákona.
Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.
Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

Název
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 600021360
Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 byla zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 11/52 ze dne 14. 11. 2019 a sídlí na adrese Chotouňská 476 v Praze 10. Zřizovací listina je ze dne 28. 11. 2019 a nabyla účinnosti 1. 12. 2019.
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel, resp. ředitelka (dále jen „ředitel“). Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa
Sídlo: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Praha 10, Chotouňská 476/1, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou / adresou v předchozím bodě
Úřední hodiny
Úřední hodiny: po předchozí telefonické domluvě
Telefonní čísla
Ředitel školy: 274 774 948; e-mail: sps.chotounska@zris.mepnet.cz
Zástupce ředitele: 274 774 948; e-mail: katerina.salakova@chotounska.cz
Vedoucí školní jídelny: 274 772 999; e-mail: obedy@chotounska.cz
Pověřenec ochrany osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová; mob.: +420 777 291 068, e-mail: consultant@moore-czech.cz
Adresa internetových stránek
Webové stránky: https:// www.chotounska.cz
Adresa podatelny
Podklady lze odevzdávat v kanceláři hospodářky školy (Chotouňská 476/1, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00) nebo přes datovou schránku.
Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD
Elektronická adresa podatelny
E-mailová adresa:  pomocnaskola@volny.cz
Datová schránka: ID  zrwwicc
Datové schránky
ID datové schránky: zrwwicc
Případné platby lze poukázat:
Číslo účtu školy: 2003810008/6000 platba za školní družinu, úhrady ŠVP apod.
Číslo účtu školní kuchyně: 2003810024/6000
platby za stravné  
Variabilní symbol je žákům přidělen při zápisu do školy, resp. ke školnímu stravování.

IČ 70835578
Plátce daně z přidané hodnoty
Škola není plátcem DPH.
Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů
Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout
Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku v listinné podobě v ředitelně školy
Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy zde
Školní vzdělávací programy v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
Výroční zpráva o činnosti školy v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
Dokumentace BOZP a PO v listinné podobě v ředitelně školy
Účetní, majetková a hospodářská dokumentace v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
Soubor vnitřních směrnic a předpisů v listinné podobě v ředitelně školy
Ostatní dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcům dítěte).
Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.
Rozpočet
Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu ) a také na těchto webových stránkách: www.chotounska.cz
Žádosti o informace
Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy www.chotounska.cz
Příjem podání a podnětů
Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím datové schránky nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy (tzn. +420 274 772 936].  Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz ).
Vydané právní předpisy
Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.
Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazba nákladů na pořízení informace činí:
Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
Formát A4 jednostranný……………………………………….1,50 Kč/A4
Formát A4 oboustranný………………………………………..2,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný……………………………………….2,50 Kč/A3
Formát A3 oboustranný………………………………………..3,00 Kč/A3
Tisk na tiskárnách PC
Formát A4 na laserové tiskárně……………………………..2,00 Kč/A4
Formát A4 na ostatních tiskárnách…………………………2,50 Kč/A4
Kopírování na magnetické nosiče
CD………………………………………………………………………50,00 Kč/kus
Jiné kopírování a filmování
Video……………………………………………………………….dle skutečných nákladů
Odesílání informace
Poštovní a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku
Další věcné náklady
Dle formy poskytované informace
Osobní náklady
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu………………150,00 Kč/hod.
Ostatní
Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci či tiskovině vydané školou, předškolním nebo školským zařízením hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.
Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.
Licenční smlouvy
Škola nemá licenční smlouvy
Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Na webových stránkách školy https://www.chotounska.cz

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č.515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky