SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Povinné údaje

Na této stránce jsou uvedeny povinné údaje podle Vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění účinném k 16. 12. 2008.

1. Název
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476
2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Zřizovatelem školy je hlavní město Praha

3. Organizační struktura
Organizace školy v roce 2016
4. Kontaktní spojení
Poštovní: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Praha 10, Chotouňská 476/1, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00
Adresa pro osobní návštěvy  stejná jako poštovní adresa
Úřední hodiny:  V pracovních dnech školního roku od 6:30 do 17:00 hodin
Konzultační hodiny pedagogů jen po předchozí domluvě
SPC a kancelář školní kuchyně také po předchozí domluvě
Telefonní čísla:

Vedení školy  274 774 948
Kancelář školy  274 772 936
Školní kuchyně 274 772 999
SPC školy  274 772 945
Školní družina   739 058 179

Čísla faxu: Fax škola nemá
Adresa internetové stránky: www.chotounska.cz
Adresa e-podatelny: sps.chotounska@zris.mepnet.cz
Další elektronické adresy: pomocnaskola@volny.cz  kancelář školy)
5. Případné platby lze poukázat:
Číslo účtu školy 2003810008/6000
Platby za školní družinu 2003810008/6000
Platby za stravování  2003810024/6000
6. IČ
IĆ  70835578
IZO školy  600021360
7. DIČ
Nejsme plátci DPH
8. Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů:
Školní řád
Řád školní jídelny
Školní vzdělávací program
Výroční zprávy školy
Rozpočty
9. Žádosti o informace
Žádosti o informace posílejte na e-podatelnu
10. Příjem žádostí a dalších podání
Poštou :na adresu školy (adresovat např. řediteli školy apod.)
Elektronicky: na e-podatelnu
11. Opravné prostředky
Škola aktuálně nemá žádné opravné prostředky
12. Formuláře
Škola aktuálně nepoužívá žádné formuláře
13. Popis postupů návody pro řešení
14. Předpisy
Nejdůležitější předpisy:   Školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb.)
Vydané předpisy:   Řád školy a Řád školní jídelny
15. Úhrady za poskytované informace
Sazebník úhrad za poskytování informací:  Škola nemá
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
16. Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv:  Škola v současné době žádné nemá
Výhradní licence :  Škola v současné době žádné nemá
17. Výroční zprávy:
Výroční zprávy školy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy resp. zde

Tato stránka je ve fázi REKONSTRUKCE, děkujeme za pochopení


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dále jen „zákon“)    

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle §5 zákona.
Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.
Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.


Tato stránka je ve fázi REKONSTRUKCE, děkujeme za pochopení

1. Název
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 600021360
2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 byla zřízena usnesením xxx č. xxx a sídlí na adrese Chotouňská 476 v Praze 10. Zřizovací listina je ze dne xxx a nabyla účinnosti xxx. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená xxx ze dne xxx včetně dodatků.
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka, resp. ředitel (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Sídlo: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Praha 10, Chotouňská 476/1, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou / adresou v předchozím bodě
4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny: po telefonické domluvě ředitelka, zástupce řed., vedoucí školní jídelny
4.4 Telefonní čísla
Telefonní spojení: xxx
Ředitelka školy 274 774 948, mob.: xxx
e-mail:
xxx
zástupce ředitele:
Xxx, mob.: xxx, e-mail: xxx
Xxx, mob.: xxx, e-mail: xxx
Vedoucí školní jídelny:
xxx, mob.: xxx, e-mail: xxx
Pověřenec ochrany osobních údajů:
xxx, mobil: xxx
e-mail:
xxx
4.5 Adresa internetových stránek
Webové stránky: https:// www.chotounska.cz
Adresa podatelny
Xxx
Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD
4.7 Elektronická adresa podatelny
E-mailová adresa:  xxx (asi  lt sps.chotounska@zris.mepnet.cz
4.8 Datové schránky
ID datové schránky: xxx
5. Případné platby lze poukázat:
Číslo účtu  xxx u xxx přihlášky ke studiu ???????????  
Číslo účtu
xxx u xxx stravné  
Variabilní symbol je přidělen při zápisu do školy.
6. IČ
IČ  70835578
7. Plátce daně z přidané hodnoty
Škola není plátcem DPH.
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout
Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy zde
Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce - v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy zde
Školní vzdělávací programy - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
Výroční zpráva o činnosti školy - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
Dokumentace BOZP a PO - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
Účetní, majetková a hospodářská dokumentace - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
Soubor vnitřních směrnic a předpisů - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
8.1.2 o informace Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcům dítěte).
Nahlížení může, proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout
Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělání a jeho průběhu
po předchozí domluvě s ředitelem školy
Doklady o přijímání dětí, žáků a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
Záznamy z pedagogických rad
v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních
v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
8.2 Rozpočet
Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách: xxx
9. Žádosti o informace
Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy xxx
10. Příjem podání a podnětů
Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím datové schránky nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy (ta ale není zde uvedena???). Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
11.2 Vydané právní předpisy
Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.
12 Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazba nákladů na pořízení informace činí:
Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
Formát A4 jednostranný……………………………………….1,50 Kč/A4
Formát A4 oboustranný………………………………………..2,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný……………………………………….2,50 Kč/A3
Formát A3 oboustranný………………………………………..3,00 Kč/A3
Tisk na tiskárnách PC
Formát A4 na laserové tiskárně……………………………..2,00 Kč/A4
Formát A4 na ostatních tiskárnách…………………………2,50 Kč/A4
Kopírování na magnetické nosiče
CD………………………………………………………………………50,00 Kč/kus
Jiné kopírování a filmování
Video……………………………………………………………….dle skutečných nákladů
Odesílání informace
Poštovní a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku
Další věcné náklady
Dle formy poskytované informace
Osobní náklady
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu………………150,00 Kč/hod.
Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci či tiskovině vydané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.
13 Licenční smlouvy
Škola nemá licenční smlouvy
14 Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Na webových stránkách školy https://www.chotounska.cz

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č.515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky