SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Charakteristika školy

Školy v Chotouňské 476 > Základní škola speciální

Školní budova v Chotouňské 476/1 v Praze 10 - Malešicích není bezbariérová.

Školní areál je umístěn v klidném prostředí Malešického parku, asi 300m od zastávek autobusů pražské MHD¨(aktuálně linky 188 a 199)Plaňanská" nebo „Hostýnská" v návaznosti na trasu metra A. Má vlastní velkou zahradu se skleníkem a hřištěm, stolem na stolní tenis, pískovištěm, trampolínou, altánem a krbem.
Budova školy je dvoupatrová, panelového typu,. Jako u
čeben je využíváno deset místností. K dispozici jsou také cvičná kuchyně, logopedická pracovna, počítačová učebna, herna, malá tělocvična, keramická dílna a jídelna. Součástí tří tříd jsou relaxační místnosti. V prvním poschodí se nacházejí pracovny Speciálně pedagogického centra. Škola je prùběžně modernizována a přizpùsobována potřebám žákù. Kapacita školy je 60 žákù.
Pro výuku t
ělesné výchovy využíváme i tělocvičnu v blízské SPŠ Na Třebešíně.

Naše škola v Chotouňské ulice byla vybrána jako pilotní zařízení pro tvorbu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální a tvorbu a ověřování "Školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v základní škole speciální ". Tento program byl vypracován pedagogickými pracovníky školy pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, žáky s těžkým mentálním postižením a pro žáky se souběžným postižením více vadami resp. s pervazivní vývojovou poruchou.

Základní školu speciální navštěvují žáci z Prahy a Středočeského kraje.
Škola je pln
ě organizovaná. Při výuce učitelé a vychovatelé postupují podle principù strukturovaného vyučování se snahou o maximální vizualizaci a alternativní formy komunikace. Využívají se moderní výukové postupy a prostředky včetně výpočetní techniky. Individuální přístup je samozřejmostí. Školní docházka na naší škole je pro všechny žáky desetiletá.
V rámci integrace našich žákù do spole
čnosti je součástí výchovně vzdělávacího procesu i pracovní terapie a aktivní účast na mnoha kulturních a sportovních akcích mimo školní areál. Logopedická péče je zajišťována dvěma pracovnicemi Speciálně pedagogického centra.
Starší žáci mohou navšt
ěvovat nepovinné předměty, ve kterých mohou dále rozvíjet své individuální zájmy (keramika, muzikoterapie a atletika). Stravování je zajišno ve vlastní školní jídelně.
Výsledky praktických
činností svých žákù prezentujeme na každoročních vánočních trzích a školní rok završujeme také tradiční Zahradní slavností pro žáky, jejich rodiče a přátele školy. Pravidelně jezdíme do škol v přírodě.
Nedílnou součástí školy je školní družina, která zabezpečuje program pro děti v době před i po školním vyučování (tzn. denně od 6:30 hodin až do 17:00 hodin).
Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty University Karlovy. Z
řizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy.
Mezi partnery školy pat
ří Společnost Autistik, Psychopedická společnost České republiky, společnost APLA, stacionář Sluneční Domov, ZUŠ Bajkalská, JABOK, VOŠ sociálnì-právní v Praze 10.
Žáci, kte
ří dokončí školní docházku přecházejí většinou do Praktické školy jednoleté, která je součástí naší školy, nebo do odborných učilišť.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky